GMP หมอเส็งคืออะไร?

GMP หมอเส็งคืออะไร?

มาตรฐานการผลิต GMP ของหมอเส็ง คืออะไร ??

เรามารู้จักกับมาตรฐาน GMP ของหมอเส็งกันค่ะ

Good Manufacturing Practice (GMP) หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์

 

ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการควบคุมการผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามและ

 

ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้

 

อาหารเป็นพิษหรือเป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค GMP มี 2 ประเภทดังนี้

 

GMP สุขลักษณะทั่วไป หรือ General GMP เป็นหลักเกณฑ์ที่นำไปใช้ปฏิบัติสำหรับอาหารทุกประเภท

 

GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือ Specific GMP เป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจาก GMP

 

ทั่วไปเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องความเสี่ยง และความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะมากยิ่งขึ้น

 

หลักการของระบบ GMP

หลักการของ GMP จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคารระบบ

 

การผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน

 

การผลิตระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บการ

 

ควบคุมคุณภาพและการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตาม

 

ผลคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่อง สุขอนามัย (Sanitation และHygiene)

 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค

 

 

โรงงานหมอเส็งได้รับมาตราฐาน GMP

โรงงานของคุณหมอเส็งได้รับมาตราฐาน GMP จากสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี

โดยได้รับเกียรติบัตรรับรองการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

บริษัท ฉัตรชัยแผนโบราณ จำกัด โดยนาย ฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร หรือ

หมอเส็งเป็นผู้รับมอบ จากนายแพทย์ อัครเดช เพ็ญศรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

เกณฑ์การประเมินมาตราฐาน GMP มี 4 ข้อ ดังนี้

บุคลากร โดยการตรวจสอบตามมาตราฐาน SOP (Standard Operating Procedure)

อาคารสถานที่ โดยตรวจในสถานที่ผลิตที่เก็บยา เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตได้มาตราฐานหรือไม่

การจัดทำเอกสาร ได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตครบถ้วนหรือไม่

การดำเนินการผลิต มีการควบคุมการดำเนินการผลิต การบรรจุ เป็นไปตามมาตราฐานหรือไม่

*ดังนั้นลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้เลยว่าผลิตภัณฑ์หมอเส็งได้มาตรฐานระดับโลกจริงๆ*